ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1.รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันสับดาห์วันวิทยาศาสตร์
2.ใบสมัครร่วมกิจกรรมการแข่งขันสับดาห์วันวิทยาศาสตร์
16-18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชื่อไฟล์ควรเป็นชื่อโรงเรียน
เช่น " โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย " เป็นต้น

เลือกไฟล์ >>>
 
*** รองรับเฉพาะไฟล์ Micorsoft Word (*.doc) หรือ (*.docx) ขนาดไม่เกิน 10 MB ***

***** หมายเหตุ *****
ถ้าทำการส่งไฟล์ชื่อเดิมที่เคยส่งไฟล์เข้าระบบแล้ว
ระบบจะนำไฟล์ใหม่ทับไฟล์เดิมที่มีอยู่ในระบบทันที