แสดงรายชื่อหนังสือ

ลำดับ บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชั้นวาง สถานะ ภาพหนังสือ แก้ไข
1 9786164742574 MOCKUP BIOLOGY EXAMS Supanut pairohakul (Ph.D.) E05 อยู่บนชั้น แก้ไข
7 9786164686564 การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS FOR WINDOWS รศ.ดร.กัลยา วานิชย์บัญชา - อยู่บนชั้น แก้ไข
15 9789740333975 เทคโนโลยีพลังงานลม จอมภพ แววศักดิ์ - อยู่บนชั้น แก้ไข
17 9789740331612 โรคข้อเข่าที่พบบ่อยในสุนัข กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ - อยู่บนชั้น แก้ไข
25 9789744435651 ตารางธาตุ ฉบับการ์ตูน Katsuhiro Saito - อยู่บนชั้น แก้ไข
26 9789743735967 ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์ YEAST AND YEAST TECHNOLOGY ผศ.ดร.อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ - อยู่บนชั้น แก้ไข
36 9786167136615 เคมีอินทรีย์ ORGANIC CHEMISTRY รศ.ดร.วารี เนื่องจำนงค์ - อยู่บนชั้น แก้ไข
38 9789748831251 ฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษา เล่ม 1 HUGH&FREEDMAN - อยู่บนชั้น แก้ไข
39 9789747513134 ฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 YOUNG&FREEDMAN - อยู่บนชั้น แก้ไข
40 9789743575914 ฟิสิกส์ยุคใหม่ Modern Physics เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง - อยู่บนชั้น แก้ไข
42 9789749353769 อุณหพลศาสตร์ โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน. - อยู่บนชั้น แก้ไข
45 9789740320166 ฟิสิกส์ 2 ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อยู่บนชั้น แก้ไข
46 9786167136295 หลักสถิติ Principles of Statistics รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร - อยู่บนชั้น แก้ไข
47 9789740321149 พีชคณิตนามธรรม Abstract Algebra วัชรี กาญจน์กีรติ - อยู่บนชั้น แก้ไข
48 9786167136554 เคมีทั่วไป เล่ม 2 รศ.รานี สุวรรณพฤกษ์ - กำลังรอขึ้นชั้นให้บริการ แก้ไข
49 9786167136516 เคมีทั่วไป เล่ม 1 รศ.รานี สุวรรณพฤกษ์ - อยู่บนชั้น แก้ไข
56 9789747784381 โลกแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รีดเดอร์ส ไดเจสท์ - อยู่บนชั้น แก้ไข
57 9789742987732 เทคโนโลยี essential atlas of technology Parramon 's Editorial Team - อยู่บนชั้น แก้ไข
58 9786169088257 อนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระ สมาคมเพื่อการวิจัยอนุมูลอิสระไทย (สวอ.) - อยู่บนชั้น แก้ไข
59 9786169017356 ชีวเคมี Biochemistry Mary K. Campbell, Shawn O. Farrell - อยู่บนชั้น แก้ไข
61 9781118367599 An Introduction to Numerical Methods and Analysis, 2nd Edition JAMES F. EPPERSON - อยู่บนชั้น แก้ไข
62 9781292112008 Biochemistry Concepts and Connections Dean R. Appling (Author), Spencer J. Anthony-Cahill (Author), Christopher K. Mathews (Author) - อยู่บนชั้น แก้ไข
63 9781259254994 Nutrition for Health, Fitness and Sport Melvin H. Williams/Eric S. Rawson/J. David Branch - อยู่บนชั้น แก้ไข
65 9781111427450 College Physics 9th Edition Serway Vuille - อยู่บนชั้น แก้ไข
67 9789741006397 ชีววิทยา 1 Biology I Concept and Applications ทีมคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่น - อยู่บนชั้น แก้ไข
68 0316897108 Physics: A General Introduction Alan Giambattista - อยู่บนชั้น แก้ไข
69 9786165111003 ศัพท์สิ่งแวดล้อมเชิงภูมิศาสตร์ พลโท เนรมิต ศรีจำนง D05 อยู่บนชั้น แก้ไข
70 9789746411547 การประเมินสิ่งแวดล้อมขั้นก้าวหน้า รศ.ดร.กนกพร สว่างแจ้ง - อยู่บนชั้น แก้ไข
71 9786165111010 ศัพท์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ พลโท เนรมิต ศรีจำนง D05 อยู่บนชั้น แก้ไข
74 9780071318150 Environmental Science A study of Interrelationships 13th Edition ELDON D. ENGER, BRADLEY F. SMITH - อยู่บนชั้น แก้ไข
75 9780071221863 Principles of Environmental Science Sixth Edition William P. Cunningham, Mary Ann Cunningham - อยู่บนชั้น แก้ไข
78 9789747197396 คู่มือการออกแบบระบบระบายน้ำเสียและน้ำฝน ธงชัย พรรณสวัสดิ์ D05 อยู่บนชั้น แก้ไข
79 9789740321002 มลพิษอากาศและการจัดการคุณภาพอากาศ วนิดา จีนศาสตร์ D05 อยู่บนชั้น แก้ไข
80 9786167669052 อนามัยสิ่งแวดล้อมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำรูญ ยาสมุทร M.P.H. D05 อยู่บนชั้น แก้ไข
81 9789745373594 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Environmental Science เกษม จันทร์แก้ว D05 อยู่บนชั้น แก้ไข
82 9789740326212 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉัตรไชย รัตนไชย D05 อยู่บนชั้น แก้ไข
83 9789740325055 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ อามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก D05 อยู่บนชั้น แก้ไข
84 9789740326779 นิเวศวิทยาพื้นฐาน จิราภรณ์ คชเสนี D05 อยู่บนชั้น แก้ไข
85 9789740324911 สิ่งแวดล้อมการพัฒนาเล่ม2 นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล D05 อยู่บนชั้น แก้ไข
86 9789740323198 สิ่งแวดล้อมการพัฒนาเล่ม1 นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล D05 อยู่บนชั้น แก้ไข
87 9789740323822 นิเวศวิทยาประยุกต์ จิราภรณ์ คชเสนี, นันทนา คชเสนี D05 อยู่บนชั้น แก้ไข
88 9789742800321 การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล FCILT,ESlog D05 อยู่บนชั้น แก้ไข
89 9786165112611 ฟาร์มแทรกเตอร์ รศ.เสมอขวัญ ตันติกุล D05 อยู่บนชั้น แก้ไข
90 9789744860644 การออกแบบโรงบำบัดน้ำเสีย ดร.เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์ D05 อยู่บนชั้น แก้ไข
91 9789746727044 อนามัยสิ่งแวดล้อมเรื่องมลพิษทางอากาศโลกร้อน และการจัดการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำรูญ ยาสมุทร M.P.H. D05 อยู่บนชั้น แก้ไข
92 9786167068572 ภูเขา ทะเลทรายและทุ่งหญ้า จินตนา เวชสวัสดิ์ D09 อยู่บนชั้น แก้ไข
93 9786165560955 นิเวศวิทยาป่าไม้ประยุกต์ ดอกรัก มารอด D05 อยู่บนชั้น แก้ไข
94 9789740325673 นิเวศวิทยาระบบนิเวศ จิราภรณ์ คชเสนี, นันทนา คชเสนี D05 อยู่บนชั้น แก้ไข
95 9789747408119 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ D05 อยู่บนชั้น แก้ไข
96 9786167822730 วิศวกรรมการแปรรูปด้วยความร้อนและความเย็น สุนัน ปานสาคร D05 อยู่บนชั้น แก้ไข
97 9786165561174 การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน อุทิศ กุฏอินทร์ D05 อยู่บนชั้น แก้ไข
98 9786162691980 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รศ.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ D05 อยู่บนชั้น แก้ไข
99 9789740331360 คู่มือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จฬ. D05 อยู่บนชั้น แก้ไข
100 9789740327752 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ สุวพันธ์ นิลายน D05 อยู่บนชั้น แก้ไข
101 9786167669069 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการคุณภาพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำรูญ ยาสมุทร M.P.H. D05 อยู่บนชั้น แก้ไข
102 9789744665171 การจัดการสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รศ.สีดา สอนศรี (หัวหน้าโครงการ) และคณะ D05 อยู่บนชั้น แก้ไข
103 9786167068961 แผ่นดิน โลกที่่เราอาศัยอยู่ Miquel Angel Gibert D09 อยู่บนชั้น แก้ไข
104 9789743022005 ป่าและการป่าไม้ ในประเทศไทย ศ.ดร.นิวัติ เรืองพานิช D09 อยู่บนชั้น แก้ไข
105 9789742867614 การเดินทางสู่สิ่งแวดล้อมศึกษา รศ.สุริชัย หวันแก้ว D09 อยู่บนชั้น แก้ไข
106 9786167221458 วิธีการผลิตแก๊สจากมูลสัตว์ อ.นันทิยา ท้าวสูงเนิน, สมพร นิ่มนูนใจ, อ.อังคาร ปัญญาศิลป์ D09 อยู่บนชั้น แก้ไข
107 9789746413848 มลพิษทางเสียงในสิ่งแวดล้อม รัฐพล อ้นแฉ่ง D09 อยู่บนชั้น แก้ไข
108 9789743372124 สิ่งแวดล้อมศึกษาในยุคโลกร้อน รศ.ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์ D09 อยู่บนชั้น แก้ไข
109 9789740333739 การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนโลหะหนักด้วยพืช พันธวัศ สัมพันธ์พานิช D09 อยู่บนชั้น แก้ไข
110 9786165560603 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นสูง เกษม จันทร์แก้ว D09 อยู่บนชั้น แก้ไข
111 9786165560351 สื่งแวดล้อมเทคโนโลยีและชีวิต คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป D09 อยู่บนชั้น แก้ไข
112 9786165560597 เทคโนโลยีการจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ D09 อยู่บนชั้น แก้ไข
113 9789740331216 พลังงานวิวัฒนาการกระบวนการผลิตการวิเคราะห์และความยั่งยืน พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ D09 อยู่บนชั้น แก้ไข
114 9789741956753 วิทยาการสิ่งแวดล้อม ประยูร วงศ์จันทรา D09 อยู่บนชั้น แก้ไข
115 9789741333455 สิ่งแวดล้อมศึกษา ภาสินี เปี่ยมพงศ์สานต์ D09 อยู่บนชั้น แก้ไข
116 9789746861151 การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม รวบรวมบทความจากวารสารเทคนิค D09 อยู่บนชั้น แก้ไข
117 9786165083676 ป่าชายเลน อุดม เชยกีวงศ์ D09 อยู่บนชั้น แก้ไข
118 9789744496102 คู่มือการจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า D09 อยู่บนชั้น แก้ไข
119 9789743020773 หลักการจัดการลุ่มน้ำ ศ.ดร.นิวัติ เรืองพานิช D09 อยู่บนชั้น แก้ไข
120 9786110401678 สารานุกรมคำศัพท์สิ่งแวดล้อม พัชรพิมพ์ เสถบุตร D09 อยู่บนชั้น แก้ไข
121 9789741074457 นักสืบพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Andreas Schlumberger D09 อยู่บนชั้น แก้ไข
122 9786169109006 เกษตรอินทรีย์กับโลกร้อน วิฑูรย์ ปัญญากุล D09 อยู่บนชั้น แก้ไข
123 9789747051247 ภูมิปัญญา วิถีชุมชนวิถีธรรมชาิิติ ศยามล ไกยูรวงศ์ และคณะ D09 อยู่บนชั้น แก้ไข
124 9789745372887 นิเวศวิทยาทรัพยากรธรรมชาติ ศ.ดร.นิวัติ เรืองพานิช D09 อยู่บนชั้น แก้ไข
125 9789749993613 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม จิรากรณ์ คชเสนี D09 อยู่บนชั้น แก้ไข
126 9789745379855 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร นิตย์ศรี แสงเดือน, สัมพันธ์ คัมภิรานนท์ D09 อยู่บนชั้น แก้ไข
127 9789744949639 สึนามิคลื่นยักษ์ถล่มเมือง ลำพู (เรียบเรียง) D09 อยู่บนชั้น แก้ไข

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci_cru@hotmail.com ,sci.crru@gmail.com
Copyright © 2019 All rights reserved.