Home | News | Gallery | Contact | Map
ค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข่าวสาร กิจกรรมคณะ ติตต่อเรา
ข่าวสาร / กิจกรรม  
 


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอให้ทางคณะวิทย์ฯ ดำเนินการสำรวจและส่งข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน ประจำภาคเรียนที่ 3/2557
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น ( ร่าง ) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   
ข่าวสาร: วิชาการ  
ข่าวสาร: กิจกรรม  
ข่าวสาร: ทุนการศึกษา/นักศึกษา  
ข่าวสาร: อบรม& สัมมานาวิชาการ
ข่าวสาร: ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ฯ


พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

เตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สภากาแฟ ม.ราชภัฏเชียงราย


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  Tel.0-5377-6011 Fax 0-5377-6012 E-mail : sci_cru@hotmail.com ,sci.crru@gmail.com
Copyright © 2013 All rights reserved.